Algemene voorwaarden

 

Privacy- en cookiebeleid transportnett.nl

 

Algemene Voorwaarden transportnett.nl
Dit is transportnett.nl. Voor toegang tot en gebruik van transportnett.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.Bekijk de voorwaarden voor: Alle gebruikers
Aanvullende voorwaarden voor ZZP-ers in de afbouw die een account afnemen
Aanvullende voorwaarden voor uitzendbureaus die een premium bedrijfsaccount afnemen
Voor alle gebruikers
Deze voorwaarden gelden voor alle (rechts-)handelingen van transportnett.nl en de gebruikers van dit platform, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard. Overeengekomen afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij beide partijen voor akkoord hebben getekend.

Artikel 1 – Inhoud
transportnett.nl biedt een website aan waarmee zij het contact tussen bedrijven faciliteert betreffende werk in de afbouw. transportnett.nl is géén bemiddelingsinstantie en nooit contractspartij.

transportnett.nl heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot werk in de afbouw en bedrijven in de afbouw is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. transportnett.nl kan voor de inhoud van de advertenties en/of de kwaliteit en gedragingen van de bedrijven en deze bedrijven zelf geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

Artikel 2 – Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze website zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens (waaronder uw e-mailadres en zover relevant uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer) volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u daarmee dat u de (rechts)persoon bent die u aangeeft te zijn en dat u wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van de website.

Het is niet toegestaan foto’s en/of afbeeldingen te plaatsen bij uw advertentie die reclame bevatten, een website vermelden, kwetsende/politieke uitingen bevatten, geloofsovertuigingen bevatten, inbreuk maken op merkrechten van anderen en/of erotische inhoud bevatten.

Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, liggen bij transportnett.nl en/of haar licentiegevers voor zover voornoemde materialen/informatie door transportnett.nl zijn/is gemaakt en geplaatst. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart transportnett.nl in deze voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
transportnett.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod binnen de afbouw branche bij elkaar te brengen. transportnett.nl is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft te verlenen werkzaamheden.

transportnett.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde bedrijven en/of geselecteerde kandidaten en de uiteindelijke kwaliteit van werk. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en eisen.

De eindselectie en de beslissing om iemand werkzaamheden toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. transportnett.nl is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een huishoudelijke hulp niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@transportnett.nl.

Het contact maken met aanbieder of aanvrager op deze website is geheel op eigen risico en initiatief.

Artikel 5 – Uitsluiting
transportnett.nl is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot de website te ontzeggen wanneer u de betalingscondities niet in acht neemt en/of u in strijd met deze algemene voorwaarden handelt.

Bovendien is transportnett.nl gerechtigd de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien u als gebruiker op enige wijze niet (behoorlijk) voldoet aan de verplichtingen, die voor u uit het gebruik van deze website en/of de algemene voorwaarden voortkomen.

Ook kunt u worden uitgesloten van gebruik van de website, wanneer er in uw taalgebruik in uw oproep, en/of contact met andere gebruikers van de website of medewerkers van transportnett.nl, sprake is van welke vorm van racisme, seksisme, pesterij, belediging, intimidatie of bedreiging dan ook (zowel persoonlijk als zakelijk). Het is aan transportnett.nl om te oordelen of hiervan sprake is.

transportnett.nl behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen.

transportnett.nl behoudt zich het recht om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.

transportnett.nl is alleen bedoeld voor het contact tussen afbouw-bedrijven ten behoeve van werk.

De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen.

Artikel 6 – Verwijzingen
transportnett.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van adverteerders.

Artikel 7 – Vrijwaring
U vrijwaart transportnett.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die hoe dan ook voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van deze website en/of een overeenkomst die u sluit door gebruik te maken van deze website.

Artikel 8 – Beveiliging
transportnett.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. transportnett.nl kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan transportnett.nl niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik website
transportnett.nl wijst iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website, af. transportnett.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van transportnett.nl, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van transportnett.nl. In dat geval is aansprakelijkheid van transportnett.nl beperkt tot het bedrag dat de gebruiker voor een reactie heeft betaald aan transportnett.nl, met een maximum van € 500,-.

Artikel 10 – Niet ZZP-er gebruik
Niet ZZP-er gebruik van deze website door organisaties zoals uitzendbureaus, en/of andere bedrijven met meer dan 4 werknemers is alleen toegestaan met een bedrijfsaccount.

Het is andere online platforms niet toegestaan een account aan te maken op transportnett.nl. Hieronder vallen onder andere platforms waar online vraag en aanbod worden samengebracht. Het is aan transportnett.nl om te oordelen of hiervan sprake is.

transportnett.nl behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door transportnett.nl) gebruikers te blokkeren. De overtredende gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van aankopen. Uw account wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden indien transportnett.nl dit noodzakelijk acht geïnformeerd over de overtreding. transportnett.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro) op te leggen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel. Wordt nadien opnieuw overtreding van het bepaalde in dit artikel geconstateerd, dan bedraagt de direct opeisbare boete € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro) voor elke volgende overtreding.

Artikel 11 – Overmacht
transportnett.nl kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van transportnett.nl bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 12 – Klachten en wensen
Gebruikers kunnen eventuele klachten en wensen schriftelijk (of per e-mail) indienen bij transportnett.nl.

Artikel 13 – Misbruik
Onder ‘Misbruik’ verstaan wij: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Daarnaast kunnen onwettige handelingen of klachten over onwettige handelingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

13.1 transportnett.nl kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan, of overleg met de gebruiker.

13.2 transportnett.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt transportnett.nl het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

13.3 Voor de bescherming van alle gebruikers verloopt alle communicatie tussen gebruikers via de website van transportnett.nl. transportnett.nl kan berichten bekijken, staken en verwijderen.

Artikel 14 – Nederlands Recht
Op deze algemene voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door transportnett.nl aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Hulp nodig via WhatsApp?